Integritetspolicy & Allmänna avtalsvillkor

Nedan följer allmänna avtalsvillkor för laddning på Nimas laddstationer följt av Nimas integritetspolicy.

Integrity policy in English can be found below.

Allmänna Avtalsvillkor (giltiga t.o.m. 2024-03-17)

1. Allmänt

Nima Energy AB, Nima Energy EV2 AB och Nima Energy EV3 AB (fortsättningsvis gemensamt “Nima”) erbjuder möjlighet att ladda elfordon på laddstationer drivs av Nima eller som Nima placerat hos samarbetspartners, andra tjänster i anslutning till laddning av laddbara fordon samt betallösningar (fortsättningsvis gemensamt “Laddtjänsten”).

Nima samarbetar vidare med utomstående företag som tillhandahåller abonnemangstjänster genom betal- och kreditkort, RFID, mobilapplikationer eller andra lösningar. Vid användning av tjänster från en utomstående tjänsteleverantör för laddning på en Nima laddstation, måste Kunden, utöver dessa allmänna avtalsvillkor, även acceptera villkoren hos tjänsteleverantören.

Genom att använda Laddtjänsten accepterar kunden (fortsättningsvis “Kunden”) dessa allmänna avtalsvillkor. Vänligen läs villkoren noga. Om du inte samtycker till dem bör du inte gå vidare och utnyttja Laddtjänsten utan att först ha kontaktat oss.

2. Användning av Laddtjänsten

Användande av Laddtjänsten förutsätter att Kunden identifierar sig, antingen via betal- och kreditkort, AutoCharge, RFID-bricka, mobilapp eller Nimas onlinelösning för drop in-betalningar (kortbetalning utan registrering).

Nimas drop in-tjänst är tillgänglig genom betalning genom betal- och kreditkort via kortterminal på laddaren eller genom onlinebetalning i Nimas app utan krav på föregående registrering.

3. Pris och betalning

Det till var tid gällande priset för Laddtjänsten finns tillgängligt på Nimas webbplats (www.nima-energy.com), i Nimas app (AppStore / GooglePlay), kan ses på laddarens skärm samt, i förekommande fall, på de pyloner som står på Nimas laddstationer.

Priset kan vara olika om Kunden använder Nima som tjänsteleverantör och Nimas egna betallösningar eller om Kunden använder andra tjänsteleverantörers applikationer och betallösningar vid nyttjande av Laddtjänsten. Priset kan också vara kundspecifikt och då skilja sig från standardpriset.

Det är Kunden som måste tillse att denne har korrekt prisinformation. Genom att starta laddningen bekräftar Kunden att denne har tagit del av prisinformationen.

Kundens slutliga kostnad för en laddning beräknas när denna har avslutats och debiteras då Kunden. Kostnaden baseras på kvantiteten för laddningen och/eller på tiden för laddningen samt det angivna priset per kWh och/eller per tidsenhet baserat på vid var tid gällande prissättning.

Laddningen kan avslutas av Kunden när som helst, eller automatiskt av systemet enligt Kundens instruktion.

Laddtjänsten kan endast utnyttjas genom laddstationer anslutna till Nimas eller dess samarbetspartners nätverk. Laddstationerna finns angivna på Nimas hemsida och är märkta med Nimas logotype.

För Laddtjänsten erbjuds följande betalningsalternativ:

Betalning genom betal- eller kreditkort via kortterminal på laddaren

Betalning genom betal- eller kreditkort online via Nimas webbbetalning eller mobilapp

När laddning påbörjas med kortbetalning via Nimas betallösning online, kommer beloppet 1 krona att reserveras på betal- eller kreditkortet. När laddning avslutats, släpps det reserverade beloppet och betal- eller kreditkortet debiteras för den faktiska laddningen.

AutoCharge

Efter att Kunden har skapat ett konto hos Nima via webb eller app samt lagt till ett betalmedel till kontot kan Kunden registrera fordonet vid en Nima-laddare. Därefter sker betalningen genom det valda betalmedlet efter att laddningen avslutats.

I de fall det sker en reservation är reservationsbeloppet 1 krona. Kunden har betalningsansvar för alla laddningar som fordonet aktiverar.

RFID (aktiveras under 2024)

Nima erbjuder inga RFID-brickor. För betalning genom RFID-bricka krävs att Kunden tecknar avtal med en tjänsteleverantör som samarbetar med Nima. Vid sådan betalning kommer Nima inte att ha kännedom om de priser eller villkor som tjänsteleverantören kan ha avtalat med Kunden.

Utomstående tjänsteleverantörers mobilappar (aktiveras löpande under 2024)

För betalning via mobilappar hos tjänsteleverantörer som Nima samarbetar med krävs att Kunden har tecknat avtal med tjänsteleverantören. Vid sådan betalning kommer Nima inte att ha kännedom om de priser eller villkor som tjänsteleverantören kan ha avtalat med Kunden.

ISO 15118 Plug&Charge (aktiveras under 2024)

För betalning via ISO 15118 Plug&Charge hos tjänsteleverantörer som Nima samarbetar med krävs att Kunden har tecknat avtal med tjänsteleverantören.

Vid sådan betalning kommer Nima inte att ha kännedom om de priser eller villkor som tjänsteleverantören kan ha avtalat med Kunden.

Kvitto för olika betalningsalternativ

Önskas kvitto kan det erhållas efter att laddningen har avslutats. Sker betalningen genom kortterminal kan kvittot fotograferas på laddarens skärm efter avslutad laddning eller hämtas ut digitalt. Sker betalning via Nimas webbetalning/mobilapp/Autocharge kan kvittot hämtas digitalt efter avslutad laddning. För registrerade användare kan kvitto hämtas via mina sidor i appen eller webbapplikationen och för ej registrerade användare kan kvittot laddas ned via applikationen. Sker betalning via utomstående tjänsteleverantörer (inkl. RFID & Plug&Charge) hänvisas Kunden till den externa tjänsteleverantören.

4. Uppsägning av Tjänsten

Uppsägning av Laddtjänsten är inte möjlig för drop in-kund som använder Nimas online-betalning efter att ha accepterat dessa allmänna avtalsvillkor. I annat fall kan Kunden kontakta Nimas kundtjänst på telefon +46-771-175 175 eller e-post kundtjanst@nima-energy.com .

För uppsägning av eventuellt avtal gentemot utomstående tjänsteleverantör som Nima samarbetar med måste Kunden kontakta tjänsteleverantören direkt.

5. Kundens skyldigheter

Kunden accepterar dessa allmänna avtalsvillkor genom att använda Laddtjänsten.

Om Kunden laddar sitt fordon genom tjänster som tillhandahålls av en utomstående tjänsteleverantör, som RFID, Plug & Charge ISO 15118 eller mobilapplikation, måste Kunden acceptera tjänsteleverantörens villkor innan laddningen påbörjas.

Kunden ansvarar för all användning av Laddtjänsten som debiteras Kunden enligt dessa allmänna avtalsvillkor.

Kunden ansvar för att det fordon som kunden avser att ladda genom Laddtjänsten uppfyller samtliga krav för utnyttjande av Laddtjänsten.

Kunden ska säkerställa att laddningen påbörjas ordentligt och att Nimas instruktioner för laddning efterlevs, oavsett om betalning sker via betal- kreditkort på kortterminal, RFID, AutoCharge, Plug & Charge ISO 15118, mobilapp eller onlinelösning.

Kunden ansvarar för att det registrerade betal- eller kreditkortet är giltigt, har täckning för laddningen och inte är spärrat. Nima har rätt att ställa ut separat faktura till Kunden om debiteringen inte fungerat.

Kunden ansvarar för att laddhandtaget sätts tillbaka i laddaren samt att tillse att laddkabel inte fastnat i fordonet (ex. dragkrok eller släp).

6. Ansvar och fel

Nima eftersträvar att Laddtjänsten ska vara funktionell och tillgänglig i så hög utsträckning som möjligt och skulle dess laddstationer drabbas av tekniska fel kommer Nima försöka avhjälpa felet så fort som möjligt. Nima kan dock inte garantera, och tar inte ansvar för, förekommande brister i Laddtjänstens funktionalitet eller tillgänglighet. Sådana brister kan ha sin orsak i, men är inte begränsade till, att:

Mobilnätet eller angränsande tjänster inte fungerar.

Begränsningar i elnätet.

Laddtjänsten har stängts ned på grunder som visat sig vara felaktiga, men Nima vid tiden för avstängningen hade anledning att tro att det fanns skäl för nedstängning.

Kundens betalmedel eller mobiltelefon har förlorats eller stulits och missbrukas av annan person.

Nima förbehåller sig rätten att utan ersättning till Kunden ändra, begränsa tillgången till, eller stänga ner Laddtjänsten eller enskild laddstation för t.ex. uppdateringar, underhåll och felkorrigering eller till följd av force majeure-förhållanden utanför Nimas kontroll.

I vissa fall kan det krävas giltigt parkeringstillstånd från tredje part för åtkomst till Laddtjänsten. Nima ansvarar inte för Kundens parkering av sitt fordon på någon laddstation där Laddtjänsten erbjuds eller för böter eller avgifter som kan utgå vid felparkeringar.

Nima ansvarar inte för förlust, skada eller andra juridiska eller ekonomiska konsekvenser som kan åsamkas Kunden som ett resultat av att denne inte följt vid var tid gällande instruktioner och tekniska krav för Laddtjänsten enligt dessa allmänna avtalsvillkor eller som Nima eljest gjort tillgängliga för Kunden.

Nima ansvarar inte i något fall för indirekta skador eller följdskador hänförliga till skador på Kundens egendom och som uppstått till följd av Kundens användning av Laddtjänsten.

7. Personuppgifter och integritet

Nima kommer att spara laddhistorik för Kunden (vilket innefattar t.ex. information om vilken laddstation som använts, uttagen el, belopp och tidpunkt för användning av Laddtjänsten.) Laddhistoriken ligger till grund för fakturering av kunden.

Personuppgifter och data kopplade till kundens användning av Laddtjänsten kommer att behandlas och lagras av Nima och andra koncernbolag eller Nimas samarbetspartners i enlighet med gällande lagstiftning och i den omfattning som det behövs för administration och tillhandahållande av Laddtjänsten till Kunden.

Inhämtade uppgifter kan även komma att behandlas i samband med affärs- och produktutveckling, statistik, marknads- och kundanalyser samt direkt marknadsföring (förutsatt att Kunden inte hos Nima har anmält att denne motsätter sig direkt marknadsföring). Denna behandling har Nimas berättigade intresse som grund.

Kunden kan kostnadsfritt en gång per år få information om hur personuppgifter som rör Kunden behandlas. Kunden kan även begära att personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med gällande lagstiftning rättas, blockeras eller permanent tas bort. Ytterligare information om behandlingen av personuppgifter hos Nima och dess integritetspolicy finns på www.nima-energy.com/villkor/. Dataskyddsombudet hos Nima kan nås via epost kundstjanst@nima-energy.com. Nimas integritetspolicy utgör en integrerad del av dessa allmänna avtalsvillkor.

8. Reklamation och tvister

Om en Kund önskar reklamera betalning eller annat fel gällande mobilapp, RFID eller ISO 15118 Plug&Charge som tillhandahållits av utomstående tjänsteleverantör ska Kunden reklamera direkt till denna tjänsteleverantör och inte till Nima.

Alla övriga reklamationer beträffande Laddtjänsten ska göras skyndsamt och inte senare än inom två månader från den aktuella betalningstransaktionen eller från det att Kunden märkt felet och kan lämnas via epost till kundtjanst@nima-energy.com eller via telefon +46-771-175 175.

Reklamationer angående felaktiga kostnader för laddning bearbetas och avgörs av Nima. Om en reklamation har godtagits kompenserar Nima Kunden utan dröjsmål. Om reklamationen inte har godtagits av Nima ska Nima informera Kunden om skälen för detta.

Dessa allmänna avtalsvillkor regleras av svensk rätt. Tvist med anledning av tillämpningen eller tolkningen av dessa allmänna avtalsvillkor, som inte kan lösas genom förhandling mellan parterna, ska avgöras av allmän domstol. Om Kunden är konsument kan tvist även prövas av Allmänna reklamationsnämnden.

9. Ändringar

Laddning av elfordon är en sektor under snabb utveckling. Nima förbehåller därför rätten att ändra dessa allmänna avtalsvillkor för att kunna anpassa Nimas kunderbjudande eller för att anpassa villkoren för ny eller ändrad teknologi, ändringar i lagstiftningen eller branschstandarder eller andra relevanta förhållanden. Kunden informeras om kommande villkorsändringar genom hemsidan www.nima-energy.com innan de träder i kraft. Kunden uppmanas att läsa dessa allmänna avtalsvillkor före varje användning av Laddtjänsten.

Allmänna Avtalsvillkor (giltiga fr.o.m. 2024-03-18)

1. Allmänt

Nima Energy AB, Nima Energy EV2 AB och Nima Energy EV3 AB (fortsättningsvis gemensamt “Nima”) erbjuder möjlighet att ladda elfordon på laddstationer drivs av Nima eller som Nima placerat hos samarbetspartners, andra tjänster i anslutning till laddning av laddbara fordon samt betallösningar (fortsättningsvis gemensamt “Laddtjänsten”).

Nima samarbetar vidare med utomstående företag som tillhandahåller abonnemangstjänster genom betal- och kreditkort, RFID, mobilapplikationer eller andra lösningar. Vid användning av tjänster från en utomstående tjänsteleverantör för laddning på en Nima laddstation, måste Kunden, utöver dessa allmänna avtalsvillkor, även acceptera villkoren hos tjänsteleverantören.

Genom att använda Laddtjänsten accepterar kunden (fortsättningsvis “Kunden”) dessa allmänna avtalsvillkor. Vänligen läs villkoren noga. Om du inte samtycker till dem bör du inte gå vidare och utnyttja Laddtjänsten utan att först ha kontaktat oss.

2. Användning av Laddtjänsten

Användande av Laddtjänsten förutsätter att Kunden identifierar sig, antingen via betal- och kreditkort, AutoCharge, RFID, Laddkort, mobilapp eller Nimas onlinelösning för drop in-betalningar (kortbetalning utan registrering).

Nimas drop in-tjänst är tillgänglig genom betalning genom betal- och kreditkort via kortterminal på laddaren eller genom onlinebetalning i Nimas app utan krav på föregående registrering.

3. Pris och betalning

Det till var tid gällande priset för Laddtjänsten finns tillgängligt på Nimas webbplats (www.nima-energy.com), i Nimas app (AppStore / GooglePlay), kan ses på laddarens skärm samt, i förekommande fall, på de pyloner som står på Nimas laddstationer.

Priset kan vara olika om Kunden använder Nima som tjänsteleverantör och Nimas egna betallösningar eller om Kunden använder andra tjänsteleverantörers applikationer och betallösningar vid nyttjande av Laddtjänsten. Priset kan också vara kundspecifikt och då skilja sig från standardpriset.

Det är Kunden som måste tillse att denne har korrekt prisinformation. Genom att starta laddningen bekräftar Kunden att denne har tagit del av prisinformationen.

Kundens slutliga kostnad för en laddning beräknas när denna har avslutats och debiteras då Kunden. Kostnaden baseras på kvantiteten för laddningen och/eller på tiden för laddningen samt det angivna priset per kWh och/eller per tidsenhet baserat på vid var tid gällande prissättning.

Laddningen kan avslutas av Kunden när som helst, eller automatiskt av systemet enligt Kundens instruktion.

Laddtjänsten kan endast utnyttjas genom laddstationer anslutna till Nimas eller dess samarbetspartners nätverk. Laddstationerna finns angivna på Nimas hemsida och är märkta med Nimas logotype.

För Laddtjänsten erbjuds följande betalningsalternativ:

Betalning genom betal- eller kreditkort via kortterminal på laddaren

När laddning påbörjas med kortbetalning via kortterminalen, kommer beloppet 450 kronor att reserveras på betal- eller kreditkortet. När laddning avslutats, släpps det reserverade beloppet och betal- eller kreditkortet debiteras för den faktiska laddningen.

Betalning genom betal- eller kreditkort online via Nimas webbbetalning eller mobilapp

När laddning påbörjas med kortbetalning via Nimas betallösning online, kommer beloppet 1 krona att reserveras på betal- eller kreditkortet. När laddning avslutats, släpps det reserverade beloppet och betal- eller kreditkortet debiteras för den faktiska laddningen.

AutoCharge

Efter att Kunden har skapat ett konto hos Nima via webb eller app samt lagt till ett betalmedel till kontot kan Kunden registrera fordonet för AutoCharge vid en Nima-laddare. Efter att Kunden har registrerat fordonet för AutoCharge hos Nima startas laddningen automatiskt när fordonet ansluts till en Nima-laddare och betalningen sker genom det valda betalmedlet efter att laddningen avslutats. I de fall det sker en reservation är reservationsbeloppet 1 krona.

Kunden har betalningsansvar för alla laddningar som fordonet aktiverar. Kunden ansvarar själv för att avregistrera sitt fordon från AutoCharge på Nimas Laddtjänst (till exempel vid försäljning, överlåtelse av sitt fordon) för att undvika att bli debiterad för laddningar som sker av fordonet via AutoCharge. Kund kan avregistrera sitt fordon från AutoCharge genom att kontakta Nima kundtjänst på telefon +46-771-175 175 eller via epost: kundtjanst@nima-energy.com.

RFID & Laddkort

Nima erbjuder i dagsläget inga RFID-kort eller RFID-brickor (tillsammans ”RFID”) till Kunder som är privatpersoner. För betalning genom RFID för en privatperson krävs att Kunden tecknar avtal med en tjänsteleverantör som samarbetar med Nima. Vid sådan betalning kommer Nima inte att ha kännedom om de priser eller villkor som tjänsteleverantören kan ha avtalat med Kunden.

Nima tillhandahåller RFID i form av brickor eller kort till utvalda företagskunder (benämnda ”Laddkort”). Kunden ansvarar för all användning av Laddjtänsten som sker via Laddkort. Användning av Laddkort för att starta Laddtjänsten anses vid varje tillfälle som ett ingående av avtal om köp av laddning mellan Nima och Kunden. Betalning för all användning av Laddtjänsten via Laddkort bestäms via separat överenskommelse mellan Kunden och Nima.

Laddkortet är en värdehandling. Kunden förbinder sig att förvara Laddkortet väl så att obehöriga inte får tillgång till dem. Om Laddkortet förloras ska kunden snarast kontakta Nimas kundtjänst på telefon +46-771-175 175 eller via epost: kundtjanst@nima-energy.com för att spärra.

Utomstående tjänsteleverantörers mobilappar (aktiveras löpande under 2024)

För betalning via mobilappar hos tjänsteleverantörer som Nima samarbetar med krävs att Kunden har tecknat avtal med tjänsteleverantören. Vid sådan betalning kommer Nima inte att ha kännedom om de priser eller villkor som tjänsteleverantören kan ha avtalat med Kunden.

ISO 15118 Plug&Charge (aktiveras under 2024)

För betalning via ISO 15118 Plug&Charge hos tjänsteleverantörer som Nima samarbetar med krävs att Kunden har tecknat avtal med tjänsteleverantören.

Vid sådan betalning kommer Nima inte att ha kännedom om de priser eller villkor som tjänsteleverantören kan ha avtalat med Kunden.

Kvitto för olika betalningsalternativ

Önskas kvitto kan det erhållas efter att laddningen har avslutats. Sker betalningen genom kortterminal kan kvittot fotograferas på laddarens skärm efter avslutad laddning eller hämtas ut digitalt. Sker betalning via Nimas webbetalning/mobilapp/Autocharge kan kvittot hämtas digitalt efter avslutad laddning. För registrerade användare kan kvitto hämtas via mina sidor i appen eller webbapplikationen och för ej registrerade användare kan kvittot laddas ned via applikationen. Sker betalning via Laddkort kan Kunden kontakta Nima för att erhålla kvitto (om inte annat har överenskommits). Sker betalning via utomstående tjänsteleverantörer (inkl. RFID & Plug&Charge) hänvisas Kunden till den externa tjänsteleverantören.

4. Uppsägning av Tjänsten

Uppsägning av Laddtjänsten är inte möjlig för drop in-kund som använder Nimas online-betalning efter att ha accepterat dessa allmänna avtalsvillkor. I annat fall kan Kunden kontakta Nimas kundtjänst på telefon +46-771-175 175 eller e-post kundtjanst@nima-energy.com.

För uppsägning av eventuellt avtal gentemot utomstående tjänsteleverantör som Nima samarbetar med måste Kunden kontakta tjänsteleverantören direkt.

5. Kundens skyldigheter

Kunden accepterar dessa allmänna avtalsvillkor genom att använda Laddtjänsten.

Om Kunden laddar sitt fordon genom tjänster som tillhandahålls av en utomstående tjänsteleverantör, som RFID, Plug & Charge ISO 15118 eller mobilapplikation, måste Kunden acceptera tjänsteleverantörens villkor innan laddningen påbörjas.

Kunden ansvarar för all användning av Laddtjänsten som debiteras Kunden enligt dessa allmänna avtalsvillkor.

Kunden ansvar för att det fordon som kunden avser att ladda genom Laddtjänsten uppfyller samtliga krav för utnyttjande av Laddtjänsten.

Kunden ska säkerställa att laddningen påbörjas ordentligt och att Nimas instruktioner för laddning efterlevs, oavsett om betalning sker via betal- kreditkort på kortterminal, RFID, Laddkort, AutoCharge, Plug & Charge ISO 15118, mobilapp eller onlinelösning.

Kunden ansvarar för att det registrerade betal- eller kreditkortet är giltigt, har täckning för laddningen och inte är spärrat. Nima har rätt att ställa ut separat faktura till Kunden om debiteringen inte fungerat.

Kunden ansvarar för att laddhandtaget sätts tillbaka i laddaren samt att tillse att laddkabel inte fastnat i fordonet (ex. dragkrok eller släp).

6. Ansvar och fel

Nima eftersträvar att Laddtjänsten ska vara funktionell och tillgänglig i så hög utsträckning som möjligt och skulle dess laddstationer drabbas av tekniska fel kommer Nima försöka avhjälpa felet så fort som möjligt. Nima kan dock inte garantera, och tar inte ansvar för, förekommande brister i Laddtjänstens funktionalitet eller tillgänglighet. Sådana brister kan ha sin orsak i, men är inte begränsade till, att:

 • Mobilnätet eller angränsande tjänster inte fungerar.
 • Begränsningar i elnätet.
 • Laddtjänsten har stängts ned på grunder som visat sig vara felaktiga, men Nima vid tiden för avstängningen hade anledning att tro att det fanns skäl för nedstängning.
 • Kundens betalmedel eller mobiltelefon har förlorats eller stulits och missbrukas av annan person.

Nima förbehåller sig rätten att utan ersättning till Kunden ändra, begränsa tillgången till, eller stänga ner Laddtjänsten eller enskild laddstation för t.ex. uppdateringar, underhåll och felkorrigering eller till följd av force majeure-förhållanden utanför Nimas kontroll.

I vissa fall kan det krävas giltigt parkeringstillstånd från tredje part för åtkomst till Laddtjänsten. Nima ansvarar inte för Kundens parkering av sitt fordon på någon laddstation där Laddtjänsten erbjuds eller för böter eller avgifter som kan utgå vid felparkeringar.

Nima ansvarar inte för förlust, skada eller andra juridiska eller ekonomiska konsekvenser som kan åsamkas Kunden som ett resultat av att denne inte följt vid var tid gällande instruktioner och tekniska krav för Laddtjänsten enligt dessa allmänna avtalsvillkor eller som Nima eljest gjort tillgängliga för Kunden.

Nima ansvarar inte i något fall för indirekta skador eller följdskador hänförliga till skador på Kundens egendom och som uppstått till följd av Kundens användning av Laddtjänsten.

7. Personuppgifter och integritet

Nima kommer att spara laddhistorik för Kunden (vilket innefattar t.ex. information om vilken laddstation som använts, uttagen el, belopp och tidpunkt för användning av Laddtjänsten.) Laddhistoriken ligger till grund för fakturering av kunden.

Personuppgifter och data kopplade till kundens användning av Laddtjänsten kommer att behandlas och lagras av Nima och andra koncernbolag eller Nimas samarbetspartners i enlighet med gällande lagstiftning och i den omfattning som det behövs för administration och tillhandahållande av Laddtjänsten till Kunden.

Inhämtade uppgifter kan även komma att behandlas i samband med affärs- och produktutveckling, statistik, marknads- och kundanalyser samt direkt marknadsföring (förutsatt att Kunden inte hos Nima har anmält att denne motsätter sig direkt marknadsföring). Denna behandling har Nimas berättigade intresse som grund.

Kunden kan kostnadsfritt en gång per år få information om hur personuppgifter som rör Kunden behandlas. Kunden kan även begära att personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med gällande lagstiftning rättas, blockeras eller permanent tas bort. Ytterligare information om behandlingen av personuppgifter hos Nima och dess integritetspolicy finns på www.nima-energy.com/villkor/. Dataskyddsombudet hos Nima kan nås via epost kundstjanst@nima-energy.com. Nimas integritetspolicy utgör en integrerad del av dessa allmänna avtalsvillkor.

8. Reklamation och tvister

Om en Kund önskar reklamera betalning eller annat fel gällande mobilapp, RFID eller ISO 15118 Plug&Charge som tillhandahållits av utomstående tjänsteleverantör ska Kunden reklamera direkt till denna tjänsteleverantör och inte till Nima.

Alla övriga reklamationer beträffande Laddtjänsten ska göras skyndsamt och inte senare än inom två månader från den aktuella betalningstransaktionen eller från det att Kunden märkt felet och kan lämnas via epost till kundtjanst@nima-energy.com eller via telefon +46-771-175 175.

Reklamationer angående felaktiga kostnader för laddning bearbetas och avgörs av Nima. Om en reklamation har godtagits kompenserar Nima Kunden utan dröjsmål. Om reklamationen inte har godtagits av Nima ska Nima informera Kunden om skälen för detta.

Dessa allmänna avtalsvillkor regleras av svensk rätt. Tvist med anledning av tillämpningen eller tolkningen av dessa allmänna avtalsvillkor, som inte kan lösas genom förhandling mellan parterna, ska avgöras av allmän domstol. Om Kunden är konsument kan tvist även prövas av Allmänna reklamationsnämnden.

9. Ändringar

Laddning av elfordon är en sektor under snabb utveckling. Nima förbehåller därför rätten att ändra dessa allmänna avtalsvillkor för att kunna anpassa Nimas kunderbjudande eller för att anpassa villkoren för ny eller ändrad teknologi, ändringar i lagstiftningen eller branschstandarder eller andra relevanta förhållanden. Kunden informeras om kommande villkorsändringar genom hemsidan www.nima-energy.com innan de träder i kraft. Kunden uppmanas att läsa dessa allmänna avtalsvillkor före varje användning av Laddtjänsten.

Integritetspolicy

Applicerbar för: Nima Energy AB samt bolag inom Nima Energy koncernen

1. Introduktion

  1. Nima Energy AB (nedan ”personuppgiftsansvarig”, ”vi”, ”oss”) samt dotterbolag arbetar för att ni ska känna er trygga när ni lämnas personuppgifter till oss och du använder våra tjänster. Vi ansvarar för att behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagar och regler och att behandlande av personuppgifter endast används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst.

2. Vem ansvarar för dina personuppgifter?

  1. Vår integritetspolicy gäller för Nima Energy AB (559262-4166) och samtliga bolag inom Nima Energy koncernen. Personuppgiftsansvarig på Nima Energy AB (559262-4166), ansvarar för behandling av personuppgifter.

3. Vad för personuppgifter behandlar vi och varför?

  1. När du använder våra tjänster, besöker vår hemsida, använder vår mobilapp, vår webbaserade användarportal eller på annat sätt samarbetar med oss kan du bli ombedd att lämna uppgifter till oss.
  2. Vi samlar in personuppgifter när du som privatperson eller ditt företag blir en leverantör, kund eller intressent till oss, kontaktar oss eller prenumererar på nyhetsbrev. Det kan till exempel omfatta kontaktinformation såsom telefonnummer och e-postadress, organisationsnummer eller personnummer. Information kopplat till användning av våra tjänster kan samlas såsom köpinformation och fakturadress och vid fakturering till företag/organisation lagras även organisationsnummer och vid behov momsregistreringsnummer.
  3. För registrerade kunder hos Nima Energy AB behandlar vi kompletterande information såsom användarnamn och lösenord. När du som registrerad användare nyttjar våra tjänster sparar vi laddningshistorik, inklusive plats och tid, i syfte att ha underlag för fakturering och för att följa din användning av våra tjänster. Du som användare kan även lägga till kompletterande uppgifter för att förbättra och möjliggöra användningen av våra tjänster (till exempel faktureringsreferens, fordonsinformation, RFID-taggnummer).
  4. Vid laddning kan vi utföra täckningsreservationer för att säkerställa betalningsförmåga. Vid behov genomför vi kreditupplysningar för företag och privatpersoner, detta sker normalt genom att vi samlar in data från tredjepartskällor exempelvis från offentliga källor.
  5. Vid användning av våra tjänster utan registrerat konto (engångsbetalning) behandlar vi eller betaltjänsteleverantör din betalningsinformation. Vi kan även inhämta kompletterande uppgifter som är nödvändig enligt gällande nationell lagstiftning (namn, e-post, adress).
  6. Genom vår mobilapp behandlar vi uppgifter som är nödvändiga för att leverera våra tjänster till dig, samt för vårt berättigade intresse att förbättra användarupplevelsen. Vi inhämtar enhetens identitet och status, söker och bekräftar tillgång till tillgängliga laddstationer. I syfte att du ska kunna använda våra tjänster inhämtar vi platsinformation för att exempelvis kunna uppsöka laddstationer. I samband med användning av våra laddstationer kan vi begära åtkomst till din mobilkamera exempelvis i syfte att aktivera en enskild laddstation via en QR kod, alltid efter ditt godkännande. Om du är inloggad registrerad användare används din information för att kunna identifiera dig vid eventuella supportärenden. I syfte att förbättra användarupplevelsen i vår app kan du välja att dela med dig av anonyma analys- och diagnostikdata med ditt samtycke. Du kan själv välja att stänga av denna funktion eller neka samtycke.
  7. Vi samlar även in personuppgifter när du besöker vår hemsida genom att våra webbsidor använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare. Det kan till exempel omfatta olika elektroniska identiteter (till exempel IP-nummer) om de kan kopplas till en fysisk person. Vi använder också cookies från tredje part genom analysverktyg såsom Google Analytics och Google Adwords, i form av både tillfälliga och permanenta cookies. Permanenta cookies sparas på din dator eller mobila enhet som filer i max 12 månader, så länge du inte raderar dem via webbläsaren eller annat erforderligt tillvägagångssätt. Du kan välja att avvisa cookies genom att justera inställningarna i din webbläsare. Observera att vissa funktioner på hemsidan kan vara begränsade om du väljer att inaktivera cookies. Vid användning av vår lokaliseringskarta kan vi hämta in platsinformation med ditt samtycke. I samband med eventuella supportärenden inhämtas cookie-filer för att identifiera dig som unik användare. När du skickar en supportbegäran behandlar vi din e-postadress och/eller telefonnummer eller annan uppgift för att kunna återkoppla i det unika ärendet.
  8. Genom vår webbaserade registreringsportal kan du också registrera för vår tjänst (på samma sätt som i appen). I samband med sådan registrering och användning av den webbaserade registreringsportal behandlar vi dina uppgifter enligt övriga beskrivningar i denna integritetspolicy. Vid användning av vår webbaserade registreringsportal som oregistrerad användare behandlar vi din information enligt ovan beskrivning för användning utan av tjänst utan registrering med engångsbetalning (se punkten 3.5).
  9. Vi hämtar också uppgifter i samband med rekryteringsprocesser och anställningar.
  10. Vi hämtar även personuppgifter från andra källor – till exempel publikt tillgängliga bolags- och personregister, register som används för kreditbedömning, samt från andra samarbetspartners vid behov.
  11. Vi har som regel att inte samla in och behandla känsliga personuppgifter och extra skyddsvärde uppgifter såsom personnummer, kontonummer eller liknande om det inte är ytterst nödvändigt.

4. Vad använder vi personuppgifterna till?

  1. För att behandla data måste det finnas stöd i gällande dataskyddslagstiftning, en så kallad rättslig grund. Det betyder att för att vår behandling av din data ska vara laglig, krävs det att den är: a) nödvändig för att fullgöra avtalet med dig, eller b) för att fullgöra en rättslig förpliktelse, eller c) att behandlingen av dina personuppgifter får göras efter en intresseavvägning, eller d) du har lämnat ditt samtycke till just den behandlingen.
  2. För att kunna tillhandahålla tjänster och samarbeten behöver vi behandla och hantera din data. Nedan följer exempel på för vilka ändamål vi behandlar din data och med stöd av vilken rättslig grund vi gör detta. a) För att vi ska kunna administrera och leverera produkter och tjänster enligt avtal b) För att du ska kunna leverera tjänster och produkter till oss enligt avtal c) För att vi ska kunna kommunicera med dig innan, under och efter ett avtal eller samarbete d) För att registrera dig som kund/samarbetspartner/kontaktperson. e) För att identifiera dig som kund/samarbetspartner/användare. f) För att besvara dina frågor och informera dig om nya, ändrade tjänster/produkter/rutiner.
  3. Rättslig grund: fullgörande av avtal a) För marknadsföringsändamål såsom nyhetsbrev och information om våra tjänster b) För att skicka enkäter, marknadsundersökningar som ger dig möjlighet att påverka våra erbjudanden, tjänster och verksamhet.
  4. Rättslig grund: berättigat intresse och samtycke a) För att samla statistik och göra analyser så att vi kan utveckla våra tjänster och produkter och ge dig relevanta erbjudanden och annan information. b) För att testa och förbättra system som tillhandahåller våra tjänster och produkter. c) För att förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster och produkter. d) För att förhindra, förebygga och utreda brott mot bolaget.
  5. Rättslig grund: berättigat intresse och samtycke a) För att kunna fullgöra bolagets lagstadgade skyldigheter.
  6. Rättslig grund: rättslig förpliktelse.

5. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

  1. Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål, eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra det.
  2. Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vi behöver. Kunddata sparas så länge du är kund och därefter som längst 12 månader efter det att avtalsförhållandet upphört. Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas längre enligt lag, t.ex. bokföringslagen, alternativt om den personuppgiftsansvariges avtalsskyldigheter gentemot tredje part förutsätter längre lagringstid.
  3. För att kunna erbjuda dig attraktiva marknadserbjudanden och förslag på samarbeten utifrån dina behov sparar vi vissa personuppgifter, t.ex. kontaktinformation, under upp till 36 månader.

6. Vem har tillgång till dina personuppgifter?

  1. Personuppgifter kan överföras till externa parter som behandlar personuppgifter för bolagets räkning och enligt instruktion från bolaget. Sådana externa parter är personuppgiftsbiträden och ska alltid underteckna ett biträdesavtal med bolaget.
  2. Inom olika områden anlitar vi andra leverantörer för att kunna leverera produkter och tjänster. Det innebär att även de behöver viss information om dig som kund. Dessa parter får dock inte använda data om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla produkten/tjänsten eller på de villkor som vi anger. I vissa av dessa fall agerar Nima Energy som personuppgiftsbiträde och har undertecknat ett biträdesavtal med leverantören.
  3. Personuppgifter kan överföras utan biträdesavtal till externa parter med eget personuppgiftsansvar när det finns laglig grund eller rättslig skyldighet för överföringen. Överföringen ska då dokumenteras och endast nödvändiga uppgifter ska överföras.
  4. Vi säljer, byter eller förmedlar aldrig dina personuppgifter med tredje part, förutom i enlighet med denna policy. Däremot hanteras ibland distribution av marknadsföringsmaterial och insamling av statistik gemensamt för oss och andra bolag inom vår koncern.

7. Var lagras dina personuppgifter?

  1. De uppgifter vi samlar in lagras inom EU/det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), men kan även överföras och bearbetas i land utanför EU/EES. All sådan överföring av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

8. Vilka är dina rättigheter?

  1. Du har rätt att när som helst skriftligen begära information om de personuppgifter vi har om dig kostnadsfritt. Om dessa uppgifter är felaktiga kan du begära att få dem rättade. Du kan begära att få dina personuppgifter raderade under förutsättning att uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för i enlighet med GDPR artikel 17, om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta, om du motsätter dig databehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse. Lagstadgade krav på personuppgifter kan inte raderas.
  2. Viss behandling av data baseras på att vi har ditt godkännande, så kallade samtycke. Du bestämmer alltid vilken behandling som du godkänner och om du vill återkalla ditt samtycke. För att kunna tillhandahålla tjänster och produkter och uppfylla avtal behöver vi behandla och hantera dina data. Du är dock inte skyldig att lämna din data till oss. Om du väljer att inte göra det är det inte säkert att vi kan tillhandahålla alla våra produkter och tjänster till dig. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke till användning av personuppgifter och avstå från riktad marknadsföring. För personer under 18 år är det vårdnadshavaren som måste lämna samtycket.
  3. Du har rätt att få dina personuppgifter flyttade (portering) för att använda dem på annat håll när detta är tekniskt möjligt i enlighet med GDPR artikel 20. För detta förutsätts även att behandlingen grundar sig på ett samtycke eller att behandlingen har varit nödvändig för att vi ska ha kunnat fullgöra ett avtal med dig.
  4. Du har rätt att kräva att användningen av dina uppgifter begränsas om de krav som ställs i GDPR artikel 18 uppfylls.
  5. Du som användare, den registrerade, måste lämna in en begäran om verkställande av ovan nämnda rättigheter till info@nima-energy.com. Nima Energy AB kan begära att du specificerar din begäran samt att du validerar din identitet innan begäran behandlas. Med stöd om undantag, som föreskrivs i tillämplig lag, kan Nima Energy AB neka till att genomföra begäran.

9. Säkerhet

  1. Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter via internet eller telefon och vi arbetar ständigt med att skydda våra kunders, leverantörers och samarbetspartners integritet. Inga system är helt skyddade för intrång. Nima Energy AB har emellertid vidtagit rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som kan krävas för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse. Vårt säkerhetsarbete omfattar skydd för personer, information, IT-infrastruktur samt våra lokaler. Särskild uppmärksamhet ägnas åt informationssäkerhet vad gäller din data för att förebygga, förhindra och upptäcka att den sprids till utomstående eller går förlorade. Åtkomst till din data ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter.

10. Anmälan av överträdelse (klagomål)

  1. Om du anser att din data behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen.
  2. Om du har lidit skada på grund av att din data har behandlats i strid med gällande rätt kan du ha rätt till skadestånd. Du kan då begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol. En sådan begäran ska göras skriftligen till oss.

11. Ändringar i integritetspolicyn

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats och träder i kraft från och med publiceringsdatumet. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar policyn för att hålla dig informerad om eventuella uppdateringar.

Kontakta oss

Har du några frågor om denna policy eller vill uppdatera, rätta, radera uppgifter eller på annat sätt utnyttja dina rättigheter kontakta oss på e-post kundtjanst@nima-energy.com.

Personuppgiftsansvarig – Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig: Nima Energy AB
Adress: Hyllie Boulevard 40, 215 35 Malmö

Dataskyddsombud – Kontaktuppgifter

Dataskyddsombud: Linus Fransson (CSO)
E-post: kundtjanst@nima-energy.com

Privacy Policy – English

Applicable for Nima Energy AB and companies within the Nima Energy group

1. Introduction

Nima Energy AB (referred to as “data controller”, “we”, “us” in this document) and its subsidiaries work to ensure that you feel secure when providing us with personal data and when using our services. We are responsible for processing your personal data in accordance with applicable laws and regulations, ensuring that the processing of personal data is only used for intended purposes and is protected against unauthorized access.

2. Who is responsible for your personal data?

Our privacy policy applies to Nima Energy AB (559262-4166) and all companies within the Nima Energy group. The data controller at Nima Energy AB (559262-4166) is responsible for the processing of personal data.

3. What personal data do we process and why?

When you use our services, visit our website, use our mobile app, our web-based user portal, or otherwise interact with us, you may be asked to provide information to us.

We collect personal data when you, as an individual or your company, become a supplier, customer, or stakeholder to us, contact us, or subscribe to newsletters. This may include contact information such as phone number, email address, organization number, or personal identification number. Information related to the use of our services may also be collected, such as purchase information and billing address. For billing to companies/organizations, organization number and, if necessary, VAT registration number are also stored.

For registered customers at Nima Energy AB, we process additional information such as usernames and passwords. When you as a registered user use our services, we save information regarding charging history, including location and time, to provide a basis for invoicing and to track your use of our services. As a user, you can also add additional information to improve and enable the use of services (e.g., billing references, vehicle information, RFID tag numbers).

While charging, we may make coverage reservations to ensure payment capability. If necessary, we carry out credit checks for companies and individuals, normally by collecting data from third-party sources, such as public sources.

When using our services without a registered account (one-time payment), we or the payment service provider process your payment information. We may also collect additional information required by applicable national legislation (name, email, address).

Through our mobile app, we process data necessary to deliver our services to you, and for our legitimate interest to improve the user experience. We collect the device’s identity (if applicable) and status, search for and confirm access to available charging stations/network connections. In order for you to use our services, we collect location information to, for example, locate charging stations. In connection with the use of our charging stations, we may request access to your mobile camera, for example, to activate an individual charging station via a QR code, always with your consent. If you are logged-in as a registered user, your information is used to identify you in case of any support matters. To improve the user experience in our app, you can choose to share anonymous analytical and diagnostic data with your consent. You can choose to disable this function or deny consent.

We also collect personal data when you visit our website using cookies that collect information on and from your browser. This may include, for example, various electronic identities (such as IP numbers) if they can be linked to a physical person. We also use third-party cookies through analytics tools such as Google Analytics and Google Adwords, in the form of both temporary and permanent cookies. Permanent cookies are stored on your computer or mobile device as files for a maximum of 12 months unless you delete them through your browser or other required means. You can choose to reject cookies by adjusting the settings in your browser. Please note that some features on the website may be limited if you choose to disable cookies. When using our location map, we may collect location information with your consent. In the context of any support issues, cookie files are collected to identify you as a unique user. When you submit a support request, we process your email address and/or phone number or other information to be able to provide feedback on the specific issue.

Through our web-based registration portal, you can also register for our service (similarly to the app). In connection with such registration and use of the web-based registration portal, we process your data as otherwise described in this privacy policy. When using our web-based registration portal as an unregistered user, we process your information as described above for use without registration with one-time payment (see point 3.5).

We also collect information in connection with recruitment processes and employment.

We also obtain personal data from other sources – for example publicly available company and personal registers, registers used for credit assessment, and from other collaboration partners as needed.

As a rule, we do not collect and process sensitive personal data and extra protection data such as personal identification numbers, account numbers, or similar, unless it is necessary.

4. What do we use the personal data for?

To process data, there must be legal grounds under applicable data protection legislation. This means that for our processing of your data to be lawful, it is required to be: a) necessary for the performance of a contract with you, or b) necessary to fulfill a legal obligation, or c) deemed lawful, based on a legitimate interest, to process your personal data. , or d) approved by you for the specific processing.

To provide services and collaborations, we need to process and manage your data. Below are examples of the purposes for which we process your data and the legal grounds on which we do so: a) To enable us to administer and deliver products and services according to the agreement. b) To enable you to deliver services and products to us according to the agreement. c) To enable us to communicate with you before, during, and after an agreement or collaboration. d) To register you as a customer/collaboration partner/contact person. e) To identify you as a customer/collaboration partner/user. f) To answer your questions and inform you about new, changed services/products/procedures.

Legal grounds: fulfillment of contract: a) For marketing purposes such as a newsletter and information about our services.

Legal grounds: legitimate interest and consent: a) To gather statistics and perform analyses so that we can develop our services and products and provide you with relevant offers and other information. b) To test and improve systems that provide our services and products. c) To prevent abuse or inappropriate use of our services and products. d) To prevent, detect and investigate crimes against the company.

Legal grounds: legitimate interests and consent: a) a) To comply with the company’s legal obligations.

Legal grounds: legal obligation.

5. How long do we store your personal data?

We store your data for as long as necessary to fulfil the purposes mentioned above or if we are legally obligated to do so.

We never store personal data longer than necessary. Customer data is stored as long as you are a customer and for a maximum of 12 months after the contractual relationship has ended. Exceptions apply to data that must be stored for a longer period according to the law, such as the Accounting Act, or if the data controller’s contractual obligations towards a third party require a longer retention period.

To offer you attractive market offers, and collaboration proposals based on your needs, we store certain personal data, such as contact information, for up to 36 months.

6. Who has access to your personal information?

Personal data may be transferred to external parties that process personal data on behalf of the company and according to the company’s instructions. Such external parties are data processors and are always required to sign a data processing agreement with the company.

In various areas, we engage other suppliers to be able to deliver products and services. This means that they also need certain information about you as a customer. However, these parties are not allowed to use data about you for any other purpose than to provide the product/service or as specified by us. In some of these cases, Nima Energy acts as a data processor and has signed a data processing agreement with the supplier.

Personal data may be transferred to external parties with their own data controller responsibility without a data processing agreement when there is a legal basis or legal obligation for the transfer. The transfer shall be documented, and only necessary information shall be transferred.

We never sell, exchange, or broker your personal data with third parties, except as outlined in this policy. However, the distribution of marketing materials and the collection of statistics are sometimes handled jointly by us and other companies within our group.

7. Where is your personal information stored?

The data we collect is stored within the EU/European Economic Area (EEA), but it may also be transferred to and processed in a country outside the EU/EEA. Any such transfer of personal data is done in accordance with applicable legislation.

8. What are your rights?

You have the right to request information about the personal data we have about you, free of charge, at any time. If this data is incorrect, you can request a correction. You can also request the deletion of your personal data, provided that the data are no longer necessary for the purposes for which they were processed, as outlined in GDPR Article 17. You may also request deletion of your personal data if the processing is based solely on your consent and you withdraw that consent, if you object to the processing based on a legitimate interest, and there are no overriding legitimate grounds for the processing. However, legally required data cannot be deleted.

Some data processing is based on your consent. You always have the right to determine which processing activities you consent to and to withdraw your consent at any time. To provide services and fulfil contracts, we need to process and manage your data. However, you are not obligated to provide your data to us. If you choose not to do so, we may not be able to provide all our products and services to you. You always have the right to withdraw your consent for the use of personal data and to opt out of targeted marketing. For individuals under the age of 18, consent must be provided by a parent or guardian.

You have the right to have your personal data transferred (portability) for use elsewhere, where technically feasible, in accordance with GDPR Article 20. This requires that the processing is based on consent or that it is necessary for the performance of a contract with you.

You have the right to request the restriction of the use of your data if the requirements specified in GDPR Article 18 are met.

As a user, the data subject, you must submit a request for the enforcement of the rights to info@nima-energy.com. Nima Energy AB may require you to specify your request and validate your identity before processing the request. Subject to exceptions as prescribed by applicable law, Nima Energy AB may deny the execution of the request.

9. Security

It always carries a risk to disclose personal data via the internet or telephone, and we continuously work to protect the privacy of our customers, suppliers, and partners. No system is completely protected from intrusion. However, Nima Energy AB has implemented reasonable technical security measures that may be required to protect personal data against unauthorized access, alteration, and destruction. Our security measures cover protection for individuals, information, IT infrastructure, and our premises. Special attention is given to information security regarding your data to prevent, deter, and detect its disclosure to third parties or loss. Access to your data is granted only to those who need it for their job responsibilities.

10. Notification of violation (complaint)

If you believe that your data is being processed in violation of applicable regulations, you should notify us promptly. You can also file a complaint with the Data Protection Authority.

If you have suffered damage due to your data being processed in violation of applicable laws, you may be entitled to compensation. In such cases, you can request compensation from us or file a lawsuit for damages in court. Such a request should be made in writing to us.

11. Changes to the integrity policy

We may update this privacy policy from time to time. Any changes will be posted on our website and will take effect from the date of publication. We recommend that you regularly review the policy to stay informed about any updates.

Contact us

If you have any questions about this policy or wish to update, correct, delete data, or exercise any other rights, please contact us via email at info@nima-energy.com.

Personal data controller – contact information

Personal data controller: Nima Energy AB
E-mail: kundtjanst@nima-energy.com
Address: Hyllie Boulevard 40, 215 35 Malmö

Data protection officer – contact information

Data protection officer: Linus Fransson (CSO)
E-mail: kundtjanst@nima-energy.com